แสดงผลการทดสอบจิตวิทยาของนักศึกษาในรูปแบบของข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data)

คณาจารย์

คณาจารย์มีส่วนร่วมในการสรรหาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยใช้ผลของข้อมูลการประเมินทางจิตวิทยาจากผู้เชี่ยวชาญ

pseudo-clone

ระบบของทินแมนที่ไม่เหมือนใคร เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้คณาจารย์ได้เข้าถึงผลการประเมินทางจิตวิทยาของนักศึกษาที่อยู่ภายใต้การดูแลของตน  ระบบในปัจจุบันอำนวยความสะดวกให้คณาจารย์สามารถจัดระเบียบนักศึกษาตามความสนใจ และเลือกสื่อสารให้ตรงตามบุคลิกลักษณะนิสัยของแต่ละคน โดยสามารถใช้ฟังก์ชั่นที่อยู่ในระบบของทินแมนได้อย่างง่ายดาย เช่นให้คำปรึกษาแนะนำอาชีพและแนวทางการทำงานที่นักศึกษามีความสนใจ ตลอดจนการจัดกลุ่มนักศึกษาตามความเหมาะสมของบุคลิกลักษณะ นอกจากนี้คณาจารย์ยังสามารถแบ่งปันข้อมูลผลการประเมินจิตวิทยาที่แสดงความสนใจของนักศึกษา (Interestprofiler) หรือข้อมูลบุคลิกลักษณะนิสัยที่แสดงความสามารถในการจ้างงาน (Careerprofiler) ของนักศึกษาแต่ละคน หรือในรูปแบบกลุ่มที่มีบุคลิกลักษณะคล้ายกัน ไปให้บริษัทที่กำลังมองหาพนักงานที่มีคุณลักษณะตรงกับบุคลิกของนักศึกษาของคุณ ไม่ว่าบริษัทนั้นจะอยู่ในระบบของทินแมนหรือนอกระบบ

นักศึกษาของคุณจะเข้าใจตัวตนและความต้องการของตัวเองมากขึ้นเกี่ยวกับอาชีพที่เหมาะสมและตรงกับความสนใจของตน โดยใช้ข้อมูลประเมินบุคลิกลักษณะนิสัยที่แสดงความสามารถในการทำงาน (Careerprofiler) ที่ไม่เหมือนใครของทินแมน นอกจากนี้ระบบทินแมนยังช่วยระบุเส้นทางอาชีพ และตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดที่ควรจะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานเพื่อหนทางอาชีพท่ีใฝ่ฝัน นอกจากนี้นักศึกษาสามารถเลือกบทบาทหน้าที่ที่ตัวเองสนใจจะเรียนรู้เพิ่มเติม จากหลักสูตรต่างๆของพันธมิตรที่เชื่อมต่อกับระบบทินแมน หรือเลือกศึกษาข้อมูลของบริษัทที่กำลังมองหานักศึกษาฝึกงานหรือนักศึกษาจบใหม่เข้าทำงานในหน้าที่ที่ตรงกับบทบาทที่นักศึกษาสนใจ เมื่อความสนใจของนักศึกษาตรงกับความต้องการของบริษัท ทำให้บริษัทที่ใช้ระบบของทินแมนสามารถมองเห็นผลการประเมินความสามารถในการทำงาน (Careerprofiler) ของนักศึกษาเหล่านั้นได้ชัดเจน และสามารถสื่อสารกับนักศึกษาเหล่านั้นโดยผ่านระบบทินแมนต่อไป

โดยไม่คำนึงถึงอายุหรือหลักสูตรที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ คณาจารย์สามารถค้นหาและผลักดันนักศึกษาทุกคนที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง หรือแสดงความสนใจเป็นพิเศษกับบทบาทที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน จากนั้นคณาจารย์สามารถเตรียมเนื้อหาในการเรียนการสอนโดยเฉพาะสำหรับพวกเขาเหล่านั้น อาจจะเชิญผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่างๆมาบรรยาย หรือขออนุญาตเยี่ยมชมสถานที่ทำงานจริง หรือเรียนหลักสูตรอื่นเพิ่มเติม  และที่มากไปกว่านั้นสำหรับคณาจารย์ไม่มีข้อจำกัดในการใช้ข้อมูลจากระบบทินแมน ข้อมูลที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี้ระบบทินแมนเตรียมให้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ระบบของทินแมนใช้ผลการวิเคราะห์ทางจิตวิทยาแตกต่างไปจากระบบอื่น นักศึกษาสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสนใจและทักษะที่ซ่อนเร้นของตนจากระบบทินแมนโดยตรง นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงนักศึกษากับแหล่งข้อมูลของบริษัทต่างๆที่นักศึกษาสนใจและต้องการร่วมงานด้วยในอนาคต คณาจารย์สามารถร่วมทำงานกับผู้ประกอบการและองค์กรนายจ้างต่างๆ โดยใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพและผลการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญภายในระบบทินแมน ระบบของทินแมนจะช่วยเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เพื่อผลักดันความสนใจของนักศึกษาสู่การพัฒนาศักยภาพในการทำงานสำหรับตลาดแรงงานในอนาคต ซึ่งนักศึกษาที่ใช้ระบบทินแมนในการวิเคราะห์ความสามารถในการทำงาน จะโดดเด่นกว่านักศึกษาที่ก้าวสู่ตลาดแรงงานเพียงใช้ข้อมูลเกรดเฉลี่ย หลักสูตรที่เรียน และสถานศึกษาที่จบมาเท่านั้น เพราะข้อมูลเหล่านั้นไม่เพียงพอที่จะรับรองว่านักศึกษาจะเหมาะกับงานหรือเข้ากันกับเพื่อนร่วมงานและวัฒนธรรมขององค์กรได้